Nałożenie sankcji finansowych na PKM Tychy i Tyskie Linie Trolejbusowe w pierwszym półroczu 2023 roku

W pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku, Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) wymierzył sankcje finansowe dwóm lokalnym firmom transportowym; Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej w Tychach (PKM Tychy), które zostało ukarane kwotą 10 tysięcy złotych, oraz Tyskim Liniom Trolejbusowym (TLT), które otrzymały karę w wysokości około 1000 złotych. ZTM uznał, że nie ma konieczności stosowania innej formy sankcji, takiej jak tzw. potrącenia, wobec wyżej wymienionych firm. Biorąc pod uwagę całość kar finansowych nałożonych przez ZTM na wszystkie firmy transportowe działające na jego zlecenie, obie spółki z Tychów nie wypadły źle, szczególnie jeżeli uwzględnić proporcje kar do ich tzw. pracy przewozowej.

Zarząd Transportu Metropolitalnego pełni funkcję organizatora komunikacji w regionie, a konkretnie zawiera umowy z poszczególnymi firmami przewozowymi na realizację tzw. pracy przewozowej. Jeśli ZTM dostrzega niewłaściwości w działaniu tych firm, ma prawo nałożyć na nie sankcje finansowe. Sankcje te mogą przyjmować formę kar za nieprzestrzeganie warunków umowy (takie jak utrzymanie czystości pojazdów, sprawność kasowników czy zgodność faktycznych kursów z planowanymi rozkładami jazdy) lub tzw. potrąceń za niewykonanie pracy przewozowej określonej w umowie. Różnica między tymi dwoma formami sankcji polega na tym, że potrącenia są automatycznie odliczane od płatności dla przedsiębiorstw i nie wymagają interwencji kontrolerów.