W 2024 roku odbędą się kolejne wybory do Rad Osiedli w Tychach

Planowane na 17 marca 2024 roku wybory do tyskich Rad Osiedli zapowiadają się na intensywny dzień dla mieszkańców tego miasta. Otwarcie lokali wyborczych przewidziane jest na godzinę 8:00, a zakończenie głosowania planowane jest na 20:00. Mieszkańcy będą mogli oddać swoje głosy w wyborach do trzynastu osiedli: Anna, Cielmice, F-6, Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele, Ogrodnik, Paprocany, R-2, Stare Tychy, Wartogłowiec, Wilkowyje, Z-1, Zet oraz Żwaków.

Każda z Rad Osiedli pełni swoją funkcję przez okres czterech lat liczonych od dnia wyborów i składa się z piętnastu członków. Do obowiązków tych organów należy m.in. tworzenie warunków dla aktywnego uczestnictwa mieszkańców w kształtowaniu życia ich osiedla, dbanie o potrzeby społeczności lokalnej i jej integrację oraz troska o ład przestrzenny, bezpieczeństwo i porządek. Wśród zadań radnych jest także pielęgnacja terenów rekreacyjnych i sportowych, dbałość o lokalne drogi, chodniki i parkingi oraz troska o stan środowiska naturalnego.

Rady Osiedli są również zobowiązane do przedkładania Rady Miasta swoich planów pracy co najmniej raz w roku przed zatwierdzeniem budżetu miasta na nadchodzący rok kalendarzowy. Do obowiązków Rad należy również zgłaszanie wniosków i propozycji dotyczących budżetu miasta, ustalanie kierunków działania osiedla i składanie sprawozdań z działalności organów osiedla oraz kierowanie do organów miasta wniosków i opinii.

Każda z Rad Osiedli ma także prawo do formułowania postulatów i propozycji zmian prawa miejscowego pod adresem Rady Miasta i Prezydenta, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkaniowych mających na celu poprawę warunków życia, wyrażanie opinii na temat prowadzenia inwestycji i przedsięwzięć organizacyjnych w mieście oraz zgłaszanie wniosków i propozycji do budżetu miasta dotyczących obszaru działania Osiedla.

W wyborach do poszczególnych Rad Osiedli startuje następująca liczba kandydatów: Anna – 20, Cielmice – 19, F-6 – 16, Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele – 17, Ogrodnik – 17, Paprocany – 18, R-2 – 18, Stare Tychy – 18, Wartogłowiec – 20, Wilkowyje – 20, Z-1 – 16, Zet – 18, Żwaków – 16. Listy zarejestrowanych kandydatów są dostępne na stronie BIP UM Tychy.

Prawo do głosowania przysługuje obywatelom polskim i obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi oraz obywatelom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy ukończyli 18 lat najpóźniej w dniu głosowania i są stale zamieszkali na terenie danego Osiedla.