Głos społeczeństwa w tworzeniu Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Tychach

Do 4 marca 2024 roku zaplanowano okres konsultacji społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze miasta Tychy. Dyskusje mają za zadanie wypracowanie najlepszego planu działania na rok 2024.

Opinie i uwagi mogą być przekazywane na różne sposoby. Jednym z nich jest forma pisemna, gdzie listy można wysyłać na adres: Prezydent Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub skorzystać z platformy ePUAP i wysłać wiadomość do skrytki: /UMTychy/skrytka. Podkreślenia wymaga fakt, że wszelkie uwagi przesłane drogą elektroniczną muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wszystkie przekazane uwagi i opinie powinny być szczegółowe i zawierać odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, na które uwagi lub opinie się odnoszą. Powinny one także zawierać propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem. W przypadku organizacji pozarządowych, oczekuje się podania pełnej nazwy organizacji, adresu siedziby, numeru z rejestru, numeru REGON, kontaktów osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalogu obszarów działalności statutowej.