Nowe regulacje dotyczące rejestracji pojazdów wprowadzane od 1 stycznia 2024 roku

W świetle najnowszych informacji przekazanych przez Urząd Miasta Tychy, od pierwszego dnia 2024 roku, zasady dotyczące rejestracji pojazdów ulegną zmianie. Zmiana ta polega na tym, że obowiązujący do tej pory wymóg informowania o zakupie nowego samochodu zostanie zastąpiony koniecznością jego rejestracji. Proces rejestracji musi zostać przeprowadzony w ciągu miesiąca dla osób prywatnych, natomiast dla dealerów samochodowych okres ten wynosi trzy miesiące.

Począwszy od 1 stycznia 2024 r., posiadacz samochodu będzie zobowiązany do zgłoszenia wniosku o rejestrację w ciągu 30 dni od dnia, w którym: zakupił pojazd na terenie Polski; otrzymał pozwolenie od Krajowej Administracji Skarbowej na wprowadzenie do obrotu auta sprowadzonego spoza UE; lub przywiózł auto na terytorium Polski z kraju członkowskiego UE. W przypadku dziedziczenia samochodu, 30-dniowy okres rozpoczyna się od daty prawomocnego wyroku sądu potwierdzającego przysługiwane prawa spadkowe lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Jeżeli natomiast auto nabywa przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w branży motoryzacyjnej, wniosek o rejestrację pojazdu musi zostać złożony w ciągu 90 dni od jego nabycia. Niezastosowanie się do powyższych terminów wiąże się z konsekwencjami finansowymi – grzywną w wysokości 500 zł za niezarejestrowanie samochodu w okresie 30 dni. W przypadku braku rejestracji przez pół roku, grzywna ta wzrasta do 1000 zł.

Jeśli właściciel pojazdu nie złoży wniosku o rejestrację w ustawowo określonym terminie, ale nie przekroczy 180 dni, zostanie obciążony grzywną w wysokości 500 zł. Wyjątkiem są tutaj dealerzy aut, dla których kara wynosi 1000 zł. Jeżeli jednak opóźnienie przekroczy 180 dni, grzywna wyniesie już 1000 zł, a dla dealerów – 2000 zł.

Warto również pamiętać, że osoby posiadające samochód zarejestrowany na terenie Polski nadal mają obowiązek powiadomienia starosty w ciągu 30 dni o sprzedaży auta lub zmianie jakichkolwiek danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym. Niezawiadomienie starosty o sprzedaży samochodu w wyznaczonym terminie skutkuje karą pieniężną w wysokości 250 zł.

Zauważmy, że nowe regulacje nie mają wpływu na samochody zakupione przed 1 stycznia 2024 r. W przypadku osób, które nie powiadomiły starosty o transakcji dokonanej przed tą datą, ich sprawy będą rozpatrywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2023 roku.