Trwa przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ul. Jaśkowickiej w Tychach

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miasta Tychy, proces sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usytuowanego przy ulicy Jaśkowickiej w Tychach został oficjalnie rozpoczęty. Zainteresowane strony mogą składać swoje wnioski dotyczące projektu do Prezydenta Miasta Tychy, nie później niż do 31 lipca 2024 roku.

Rada Miasta Tychy zdecydowała o tym kroku podczas sesji numer III/58/24, która odbyła się 20 czerwca 2024 r. Wszystkie osoby lub jednostki organizacyjne, które chcą zgłosić swoje uwagi do projektu, muszą to zrobić na piśmie do 31 lipca 2024 r., podając swoje imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania/siedziby oraz adres e-mail (jeśli posiadają), a także szczegółowe informacje o nieruchomości objętej wnioskiem.

Wnioski mogą być składane osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy lub wysyłane pocztą na adres: Niepodległości 49, 43-100 Tychy. Istnieje również możliwość przesłania wniosków drogą elektroniczną – przez skrzynkę podawczą ePUAP. W przypadku korzystania z tych form komunikacji, konieczne jest zabezpieczenie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Informacje dotyczące granic obszaru, dla którego sporządzany jest plan oraz treść uchwały, można znaleźć w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy. Formularze wniosków oraz wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych są również dostępne w tych samych miejscach.