Start procesu rekrutacji do oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych w Tychach na rok szkolny 2024/2025

W dniu 19 lutego 2024 r. rusza proces przyjmowania zgłoszeń do oddziałów IV klas sportowych oraz oddziałów VII klas dwujęzycznych, które funkcjonują w ramach publicznych szkół podstawowych na terenie Tychów. Proces rekrutacji zaplanowany został na nadchodzący rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacja do czwartych klas o profilu sportowym odbywać się będzie w następujących placówkach: Szkole Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły (profil: piłka nożna chłopców), Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika (profile: pływanie dziewcząt i chłopców, siatkówka dziewcząt, koszykówka chłopców) oraz Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy (profil: hokej/unihokej dziewcząt i chłopców).

Kandydaci na uczniów oddziału sportowego muszą spełniać kilka warunków: posiadać zdrowie umożliwiające naukę w szkole lub oddziale potwierdzone orzeczeniem lekarskim, mieć pisemną zgodę rodziców na naukę w szkole lub oddziale oraz wykazać się pozytywnymi wynikami prób sprawności fizycznej wg kryteriów ustalonych przez odpowiedni dla danego sportu polski związek sportowy. Zgłoszenia do klas IV następują poza systemem elektronicznym, bezpośrednio w wybranych szkołach. Termin składania wniosków upływa 8 marca 2024 roku o godzinie 15:00.

Rekrutacja do siódmych klas dwujęzycznych odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana III Sobieskiego, Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej oraz Szkole Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego.

Kandydat na ucznia oddziału dwujęzycznego powinien mieć promocję do klasy VII oraz pozytywny wynik testu oceniającego predyspozycje językowe. Pierwszeństwo mają uczniowie danej szkoły, którzy przeszli pomyślnie test predyspozycji językowych. Gdy liczba chętnych jest większa niż ilość miejsc, bierze się pod uwagę wynik testu predyspozycji językowych, oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego widniejące na świadectwie promocyjnym do klasy VII oraz fakt posiadania świadectwa promocyjnego do klasy VII z wyróżnieniem. Rekrutacja do klas dwujęzycznych jest wspierana przez system elektroniczny.