Planowanie przestrzenne w Tychach: otwarty nabór wniosków do 31 lipca 2024

Tychy otworzyły proces planowania przestrzennego dla określonych obszarów miasta. Decyzję o tym podjęła Rada Miasta Tychy, która oficjalnie zatwierdziła uchwałę dotyczącą inicjowania procedury tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy to terenu zlokalizowanego przy ulicy Jaśkowickiej oraz obszaru znajdującego się w rejonie ulic Mikołowskiej, Bpa. Burschego, Damrota i Asnyka.

Do Prezydenta Miasta Tychy można składać wnioski dotyczące projektu aktu planowania przestrzennego. Określono nieprzekraczalny termin na zgłaszanie wniosków – jest nim 31 lipca 2024 roku. Każdy wniosek musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, opcjonalnie adres e-mail (jeżeli wnioskodawca go posiada) oraz dane nieruchomości objętej wnioskiem – jej oznaczenie i informację czy wnioskujący jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości.

Wnioski można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, wysłać pocztą na adres urzędu: Niepodległości 49, 43-100 Tychy, przesłać drogą elektroniczną przez platformę ePUAP lub wysłać e-mailem.

Szczegóły dotyczące granic obszaru objętego procedurą planowania przestrzennego oraz tekst uchwały Rady Miasta Tychy są dostępne w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy. Dodatkowo, formularz wniosku oraz informacje o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć zarówno na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jak i w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki.