Aktualizacja strategii adaptacyjnej Tychów do zmian klimatycznych do 2030 roku – proces konsultacyjny

Do dnia 3 czerwca, mieszkańcy miasta Tychy mają możliwość wyrazić swoje opinie i uwagi na temat projektu uchwały, który dotyczy nowelizacji planu przystosowania miasta do nadchodzących zmian klimatycznych z perspektywą do roku 2030.

Formy udziału w procesie konsultacyjnym obejmują m.in.:

• Przesyłanie pisemnych uwag pod adres: Urząd Miasta Tychy, Prezydent Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.

• Wyrażanie swoich stanowisk poprzez platformę internetową w sekcji dedykowanej konsultacjom społecznym.

Proces rejestracji uwag i opinii obywateli dotyczących proponowanej strategii przewiduje ich zgłaszanie zarówno za pośrednictwem środków pisemnych jak i elektronicznych. Należy je kierować do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 5 ogłoszenia.

Uwagi i opinie powinny zawierać między innymi:

• odniesienie do konsultowanego projektu oraz poszczególnych jednostek redakcyjnych, na które uwagi się odnoszą, wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
• informacje identyfikujące organizację pozarządową, w tym pełną nazwę, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów statutowej działalności.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przygotowanie projektu oraz przeprowadzenie konsultacji to Wydział Komunalny Ochrony Środowiska i Rolnictwa z siedzibą przy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy. Osobą kontaktową w tej sprawie jest Justyna Kudłacik. Można się z nią skontaktować pod numerem telefonu: 32 776 39 04.