Stypendium dla wybitnych studentów z Tychów – nabór wniosków do końca września

Szansa na finansowe wsparcie czeka studentów z Tychów, którzy wyróżniają się swoimi osiągnięciami naukowymi. Mają oni możliwość składania wniosków o stypendium Samorządu Miasta Tychy „Quod discis tibi discis” do końca września. Cytat ten, który w tłumaczeniu brzmi „Czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz”, stanowi nazwę stypendium ustanowionego przez Radę Miasta Tychy Uchwałą Nr 0150/XXI/434/04 z dnia 27 maja 2004 roku.

Stypendium to jest formą nagrody dla studentów, którzy nie tylko zdobyli wybitne osiągnięcia naukowe, ale również zaangażowali się w pracę na rzecz promocji i rozwoju swojego rodzinnego miasta – Tychy. Kandydaci uprawnieni do ubiegania się o to stypendium to studenci, których średnia ocen kwalifikuje ich do otrzymania stypendium naukowego na swojej macierzystej uczelni. Wnioski muszą zawierać kopie kart zaliczeniowych potwierdzone w dziekanacie oraz dokumenty potwierdzające zaangażowanie w działania na rzecz miasta Tychy.

Wnioski są dostępne do pobrania i mogą być składane w Wydziale Obsługi Rady Miasta w Urzędzie Miasta Tychy, pokój nr 302 na III piętrze. Można tam również kontaktować telefonicznie pod numerem 776 3302.

Alternatywnie, wniosek można przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta Tychy,
Wydział Obsługi Rady Miasta,
Al. Niepodległości 49,
43-100 Tychy.
Kluczowa jest data stempla pocztowego. Kwota stypendium jest ustalana jako jednokrotność kwoty bazowej określonej każdorazowo w budżecie państwa, która stanowi podstawę do obliczania diet radnych miasta Tychy.